Press "Enter" to skip to content

REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego www.turbozabytki.pl

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym działającym pod adresem turbozabytki.pl (zwany w dalszej części „Sklepem”), i sprzedaży artykułów znajdujących się w ofercie Sklepu (zwanych w dalszej części „Towarem/ami”).
Sklep prowadzony jest przez Turbo Brothers Sp. z o.o. 13-206 Płośnica
Gródki 94, NIP 5711723250, REGON 520903030, KRS 0000945027, która w dalszej części niniejszego Regulaminu zwana jest „Sprzedawcą”.
Odpowiedzialność za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu ponosi Sprzedawca, z którym można kontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej turbozabytki.pl poprzez przesłanie korespondencji elektronicznej na adres e-mail kontakt@turbozabytki.pl, drogą pocztową, kierując korespondencję na adres siedziby Sprzedawcy, wymieniony w pkt 2 powyżej, telefonicznie pod numerem telefonu +48 698 030 317;
Informacje na temat Towarów oraz ich ceny są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu przy opisie każdego z oferowanych Towarów. Prezentowane na stronie internetowej Sklepu informacje na temat Towarów oraz ich ceny dotyczą wyłącznie sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu.
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość.
Towar nabywany za pośrednictwem Sklepu dostarczany jest pod adres wskazany w zamówieniu, z zastrzeżeniem, że może to być wyłącznie adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia na adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zastrzega się konieczność indywidulanego ustalenia warunków dostawy, w tym w szczególności kosztów dostawy.
Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego turbozabytki.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu www.turbozabytki.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego turbozabytki.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
KLIENT
Podmiotem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu (zwanym dalej „Klientem”), może być Konsument jak i przedsiębiorca.
Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”).
Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Klient, o którym mowa w powyższym pkt II.1 i Sprzedawca.
Klient składający zamówienie w Sklepie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z jego treścią poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zamówienia, oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
Rejestracja w Sklepie jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne,
Rejestracja i utworzenie Konta Klienta w Sklepie dokonywane są jednorazowo. Aby zalogować się na stronie Sklepu, należy korzystać z nazwy użytkownika, który stanowi wskazany przez Klienta adres e-mail i hasła ustalonego podczas rejestracji. Nazwa użytkownika i hasło mają charakter poufny. Po zalogowaniu się do Konta w Sklepie, Klient ma możliwość aktualizacji danych.
Po zarejestrowaniu się w Sklepie, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy, zalogować się do panelu klienta na turbozabytki.pl i w zakładce „Twoje konto”, dokonać samodzielnego usunięcia konta korzystając z linku „Usuń swoje konto” albo wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres e-mail kontakt@turbozabytki.pl z poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanej w Sklepie;
Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym jest możliwe po uprzednim założeniu konta za pośrednictwem portalu turbozabytki.pl albo poprzez jednorazowe podanie danych osobowych klienta.
Założyć konto w Sklepie może tylko osoba pełnoletnia.
III. TOWARY i ICH CENY

Sprzedawca zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości oferowanych Towarów na stronie Sklepu w postaci ilustrowanego zdjęciem opisu każdego artykułu wraz z opisem jego zastosowania.
Ceny wszystkich Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu, podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Koszt przesyłki podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Koszt przesyłki uzależniony jest od wielkości i ciężaru Towarów oraz wybranego sposobu wysyłki zamówionego Towaru. Sposób dostarczenia zamówionego Towaru wskazuje Klient przy składaniu Zamówienia.
Do każdego zrealizowanego Zamówienia, dołączany jest dowód sprzedaży (faktura VAT albo rachunek), zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych Towarów, wycofania lub zmiany oferowanego asortymentu.
Zmiany cen Towarów, dokonane przez Sprzedawcę, nie będą dotyczyć umów zawartych przed ich zmianą, także w przypadku, jeśli do tego czasu nie zostały one wykonane.
Sprzedaż dokonywana za pośrednictwem Sklepu, może być objęta akcjami promocyjnymi Sprzedawcy (np. obniżki ceny, wyprzedaże, sprzedaż łączona, sprzedaż pakietowa, sprzedaż z gratisem). Szczegółowe zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo ogłaszane przez Sprzedawcę w publikacjach regulujących ich przebieg i czas trwania.
Warunkami sprzedaży promocyjnej nie będą objęte transakcje, które zostały zawarte przed rozpoczęciem akcji promocyjnej, także w przypadku, jeśli do tego czasu nie zostały one wykonane.
W przypadku zorganizowania przez Sprzedawcę akcji promocyjnej, wyprzedaży etc. ilość produktów objętych promocją lub wyprzedażą albo inną akcją promocyjną jest ograniczona. W przypadku wyczerpania asortymentu objętego sprzedażą promocyjną o przyjęciu przez Sprzedawcę takiego zamówienia do realizacji, decydować będzie kolejność składanych zamówień.
 

ZAWARCIE UMOWY i CZAS JEJ REALIZACJI
Złożenie zamówienia jest możliwe przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Zawarcie Umowy następuje na podstawie każdorazowo składanego zamówienia Klienta.
Złożenie zamówienia przez Klienta jest możliwe po:
wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu i założeniu Konta w Sklepie, jeśli Klient wyrazi chęć dokonania rejestracji;
zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu;
wypełnieniu formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu i wysłaniu go do Sklepu poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
po zalogowaniu do Konta Klienta bądź w przypadku nieposiadania takiego Konta – wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia jednorazowego.
Podczas przeglądania oferty Sklepu, Klient ma możliwość wyboru Towarów, które chce zakupić poprzez naciśnięcie przycisku „do koszyka”. Po dokonaniu wyboru Towarów i przejściu do Koszyka Klienta Klient ma możliwość złożenia zamówienia na wybrane Towary, poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
W zamówieniu Klient dokonuje m.in:
wyboru asortymentu i ilości sztuk zamawianych Towarów;
podania swoich danych osobowych oraz adresu dostawy, o ile Klient nie dokonał rejestracji w Sklepie;
wyboru potwierdzenia transakcji (paragon fiskalny, faktura VAT);
wyboru formy płatności;
wyboru sposobu dostarczenia przesyłki;
Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym bądź formularzu zamówienia jednorazowego jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Klient zobowiązany jest podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego Towaru.
W przypadku przekazania przez Klienta podczas składania zamówienia jego adresu e-mail, wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail; treść otrzymanej w tej formie informacji zostanie przekazana w formie nadającej się do bezpośredniego wydruku.
Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą otrzymania zamówienia Klienta przez Sprzedawcę, co zostanie potwierdzone wysłaniem informacji o przyjęciu zamówienia na adres e-mail Klienta.
Zmiany lub anulowania zamówienia, można dokonać wyłączenie e-mailem na adres kontakt@TurboZabytki.pl, podając dane zamówienia określone w e-mailu zwrotnym potwierdzającym przyjęcie zamówienia. Zmiana albo anulowanie zamówienia wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail i możliwe są do chwili wysłania przez Sprzedawcę zamówionego Towaru do Klienta.
Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych – w wyjątkowych przypadkach w ciągu 7 dni roboczych.
W przypadku zapłaty kartą kredytową lub przelewem bankowym na zasadzie przedpłaty, termin realizacji zamówienia biegnie od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy, w przypadku płatności dokonanej za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – od dnia zaksięgowania płatności na rachunku tego serwisu, pod warunkiem, że zamówiony towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy.
Jeżeli po złożeniu zamówienia przez klienta i jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę okaże się, że towar nie znajduje się w magazynie Sprzedawcy, klient zostanie o tym fakcie powiadomiony w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie, zaś czas realizacji zamówienia ulegnie przedłużeniu o dalsze 14 dni robocze, chyba że Klient dokona odwołania zamówienia w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@TurboZabytki.pl z podaniem numeru zamówienia i przyczyn odwołania, przy czym odwołanie zamówienia w takich okolicznościach nie może nastąpić później niż w terminie 3 dni od momentu uzyskania przez klienta informacji od Sprzedawcy o braku towaru.
Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności każdego produktu w magazynie, formy płatności i sposobu dostawy zamówienia. W przypadku dłuższego czasu realizacji zamówienia niż określony w ust. 10 i 12 powyżej lub jego wydłużenia Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym klienta.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli będzie ono budzić wątpliwości Sprzedawcy odnośnie prawdziwości danych osobowych klienta. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
Zamówiony Towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Klienta w treści Zamówienia.
PŁATNOŚCI I KOSZTY DOSTAWY
O ile Sprzedawca i Klient nie ustalą inaczej, koszty wysyłki Towarów zamówionych w Sklepie, ponosi Klient.
Sprzedawca akceptuje następujące sposoby płatności za zamówione w Sklepie Towary:
b) przelewem bankowym na zasadzie przedpłaty na numer rachunku bankowego Sprzedawcy w Nest Bank 36 1870 1045 2078 1071 6330 0001;
W przypadku płatności przelewem na zasadzie przedpłaty Sprzedawca oczekiwać będzie na wpłacenie należności przez Klienta przez okres 14 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli kwota należności za zakupione Towary w w/w terminie nie wpłynie na konto Sprzedawcy, Sprzedawca uprawniony będzie złożyć Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zasadach ogólnych.
Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą InPost albo firmy kurierskiej DHL.
Cena przesyłki uzależniona jest od wagi zamawianego Towaru i wybranego rodzaju przesyłki (ekonomiczna/priorytetowa, paczka, kurier), w zależności od wybranego wariantu dostawy, zgodnie z cenami przedstawionymi w tabelkach znajdujących się poniżej:
Rodzaj przesyłki

Przesyłka realizowana przez InPost

16zł

Przesyłka InPost pobraniowa 21zł

Rodzaj przesyłki

Paczka do 31 kg

18 zł

Przesyłka realizowana przez DHL

Przesyłka kurierska DHL pobraniowa 23zł

Ewentualny zwrot płatności dokonanych przez Klienta, w przypadku uwzględnionych reklamacji bądź w związku z dokonanym zwrotem zakupionych Towarów, odbywać się będzie za pośrednictwem tych samych sposobów płatności, jakie zostały zastosowane przez Klienta przy wpłacaniu pieniędzy za zakupione Towary, a więc w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty przelewem bankowym – zwrot nastąpi na konto bankowe, w przypadku zapłaty za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 – zwrot nastąpi za pośrednictwem tego serwisu, w przypadku zapłaty kartą – zwrot nastąpi na rachunek karty.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM
Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zakupionego Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie zakupionego Towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę określonego w pkt. I.2 Regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, albo pocztą elektroniczną) – dane teleadresowe, na które Konsument może skierować oświadczenie o odstąpieniu od umowy, znajdują się w pkt I.2 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienie od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Odstąpienie przez Konsumenta od umowy zgodnie z postanowieniem jak w pkt. VI.2 niniejszego Regulaminu powoduje, że umowę uważa się za niezawartą, a Konsument zwolniony jest ze wszelkich zobowiązań.
Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, zgodnie z pkt V.2 Regulaminu, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu zakupionych Towarów lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Klient zwracając Towar w wyniku skorzystania z prawa odstąpienia, zobowiązany jest do zabezpieczenia Towaru w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu podczas wysyłki i został doręczony Sprzedawcy w takim stanie w jakim Klient go otrzymał.
Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać zakupione Towary na adres Sprzedawcy, określony w pkt.I.2 Regulaminu tj. Turbo Zabytki Szczepan Grędziński, 13-206 Płośnica, Gródki 94 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zakupione Towary przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych Towarów.
Zwrotu Towaru należy w miarę możliwości dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym paragonem, fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Konsumenta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu.
Ze względu na charakter zakupionych Towarów prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt VI Regulaminu nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
a) podzespoły Towaru noszą ślady użucia ;
jeśli zakupiony Towar został wytworzony na indywidualne zamówienie Konsumenta zgodnie z jego wymaganiami.
Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt VI Regulaminu nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.
VII. REKLAMACJE

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej dostarczonego Towaru. Klientowi przysługuje również prawo do złożenia reklamacji w przypadku zaistnienia problemów wywołanych niewłaściwym działaniem oprogramowania Sklepu.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Ewentualne reklamacje należy kierować za pośrednictwem poczty na adres Sprzedawcy: Turbo Brothers Sp. z o.o., 13-206 Płośnica
Gródki 94 „Sklep internetowy – reklamacje” lub pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@TurboZabytki.pl.
Reklamacja winna zawierać co najmniej: numer zamówienia, dane osobowe Klienta, dane kontaktowe, opis stwierdzonej wady Towaru lub nieprawidłowości w działaniu oprogramowania Sklepu, treść żądań reklamującego. Jeśli reklamacja dotyczy zakupionych w Sklepie Towarów – Klient winien przesłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, wskazany powyżej w pkt VII.3
Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. Jeśli reklamowany Towar zostanie przesłany do Sprzedawcy w terminie późniejszym, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od daty doręczenia reklamowanego Towaru.
W przypadku uwzględnienia reklamacji, reklamowany Towar zostanie stosownie do dyspozycji Klienta wymieniony na wolny od wad, nastąpi obniżenie jego ceny, zwrot ceny kupna (odstąpienie od umowy przez Klienta) lub naprawa.
Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w przypadku wykrycia wady nabytego Towaru przed upływem 2 lat od dnia wydania tego Towaru Klientowi. Roszczenie Klienta o wymianę nabytego Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W tym samym terminie Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady zakupionego Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru.
W przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie Towaru, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie Towaru niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klient dokonując zakupu lub rejestracji w Sklepie zobowiązany jest wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
Klient dokonując rejestracji i zakładając konto w Sklepie może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów będzie Sprzedawca.
Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm.).
W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, osoby posiadające Konto Klienta zostaną o tym fakcie poinformowane drogą mailową na wskazany przez nie przy rejestracji adres e-mail. Brak akceptacji wprowadzonych zmian będzie równoznaczny z rezygnacją przez Klienta z możliwości dalszego korzystania z zarejestrowanego Konta Klienta, które zostanie usunięte z serwisu.
Dokonana przez Sprzedawcę zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na realizację umów zawartych przed jej wejściem w życie.
Wszelkie prawa do używania, kopiowania oraz rozpowszechniania treści zamieszczanych na stronie internetowej turbozabytki.wskturbo.pl wraz ze wszystkimi elementami graficznymi są chronione prawami autorskimi i należą do Sprzedającego lub osób, z którymi Sprzedający współpracuje.
Kopiowanie lub wykorzystanie treści zawartych na stronie internetowej turbozabytki.pl w tym kopiowania lub wykorzystywanie znaków graficznych i znaków towarowych, wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy oraz właścicieli takich znaków.
 

www.turbozabytki.pl

dnia 25 grudzień 2022 rok

 

 

Data………………………… Miejscowość……………………………………………               PRODUKT ODEŚLIJ NA ADRES

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………                      Turbo Brothers Sp. z o.o.

e-mail…………………………………………………………………………………….               Gródki 94

telefon……………………………………………………………………………………                      13-206 PŁOŚNICA

nr zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWROT PRODUKTU Możesz zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Aby dokonać zwrotu wypełnij sekcję ZWROT PRODUKTU, a następnie odeślij towar/y wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) do naszego magazynu (adres w prawym górnym rogu strony).

 

Chcę zwrócić poniższy/e towar/y otrzymany/e w dniu …………………../……………../…………………………………………

 

L.P.

nazwa

Ilość sztuk

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

Jeżeli Twoja przesyłka była dostarczona pocztą albo kurierem i opłaciłeś zamówienie przy odbiorze, prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który mamy zwrócić pieniądze za zwrócone towary. Wpłata na konto nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni. W przypadku braku przyjęcia przesyłki ze zwracanym towarem przez magazyn albo dowodu odesłania towaru, możemy się wstrzymać ze zwrotem pieniędzy. Numer rachunku bankowego wpisz poniżej.

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż zwracany produkt jest kompletny i nie nosi śladów użytkowania. ……………………………………………………………...

Czytelny podpis Klienta

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI Zakupiony towar w sklepie www.turbozabytki.wskturbo.pl, możesz reklamować w ciągu 2 lat od daty sprzedaży, gdy stwierdzisz że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy albo niezgodny z opisem.

 

Niniejszym zgłaszam reklamację produktu zakupionego przeze mnie w dniu …………………/……………../………………………………

Nazwa produktu

Opis reklamacji

 

 

 

W związku z powyższym wnioskuję o (proszę o zaznaczenie wybranej opcji):

 

Wymianę produktu na wolny od wad

 

Zwrot pieniędzy za reklamowany towar

 

Naprawa

 

W przypadku braku możliwości wymiany towaru, albo wnioskowania o zwrot pieniędzy za reklamowany towar, proszę o zwrot pieniędzy za reklamowany towar na rachunek bankowy:

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż koszt odesłania towaru do magazynu wyniósł ………………….              …………………………………………...

Czytelny podpis Klienta